Class Schedule  

Monday through Thursday:

Block 1     7:30 - 8:58

Block 2     9:03 - 10:31

Seminar   10:36 - 11:01

Block 3    11:06 - 1:03

Block 4     1:08 - 2:40    

 Friday:

P1    7:55 - 9:24

P2    9:29 - 10:58

P3  11:03 - 1:01

P4    1:06 - 2:40

 Mondays          Alternate WHITE / PURPLE

Tuesdays         WHITE

Wednesdays   PURPLE

Thursdays       WHITE

Fridays            PURPLE